Inštitut za energetiko - Energis
Vaš partner na področju raziskav v energetiki in okolja

Energetska bilanca in izračun ocene emisij

Energetska bilanca
Je sestavljena po ustaljeni metodologiji na podlagi podatkov posameznih večjih distributerjev in odjemalcev energije v občini (Primer Ljubljana: TE-TO Ljubljana, JP Energetika, Butan plin, Elektro Ljubljana-Mesto, Elektro Ljubljana-Okolica, JP Snaga, itd.) ter Statističnega urada R Slovenije, MNZ-Uprave za informatiko in telekomunikacije, Direkcije RS za ceste, Agencije za okolje RS.
Pri pripravi Energetske bilance uporabimo Standardno klasifikacijo dejavnosti(SKD), ki je z uredbo Vlade Republike Slovenije postala obvezen nacionalni standard v uradnih zbirkah podatkov.
primer tabele primer diagrama

Emisije
V okviru izračuna emisij lahko ocenimo emisije večine toplogrednih in ostalih pomembnih plinov (CO2, SO2, NOx, N2O, CH4, nmVOC) ter emisijo trdnih delcev in deponiranega pepela. Ocene so odvisne od razpoložljivosti podatkov o rabi energentov po vseh sektorjih, od sektorja Transformacija (termoelektrarne) do sektorja Široke rabe (npr. gospodinjstva).
Emisije, ki so zajete v poročilu se nanašajo izključno na energetsko rabo goriv in ne zajemajo sektorjev ubežnih emisij, industrijskih procesov, rabe barv in toplil, odpadkov in kmetijstva.
primer tabele primer diagrama

Primer energetske bilance za MOL

Primer poročila o oceni emisij plinov za MOL

 

Želite, da vas pokličemo?